nasz cel

uczynić Biłgoraj przyjaznym dla rowerzystów poprzez:

  • poprawę warunków poruszania się na rowerze w mieście
  • zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów jako uczestników ruchu drogowego
  • popularyzację roweru jako wygodnego i przyjaznego dla środowiska środka transportu

Aktualności

« powrót

2011-12-13

Zmiana organizacji ruchu rowerowego przy ul. Poniatowskiego (na odcinku od ul. Harcerskiej do ul. Cichej)

Jeden z internautów poruszył temat zmiany organizacji ruchu w ciągu pieszo-rowerowym przy ul. Poniatowskiego. Pod koniec listopada zamalowane zostały poprzednie oznaczenia i pas dla rowerów został zamieniony z pasem dla pieszych. Postanowiliśmy przejechać się tą ulicą i oto nasze spostrzeżenia:

Począwszy od ul. Harcerskiej, pas rowerowy został przeniesiony na wewnętrzną (bliżej środka jezdni) stronę ciągu pieszo-rowerowego. Zmiana ta wydaje się logiczna, ze względu na bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu. Piesi poruszają się wolniej i jest mniejsze prawdopodobieństwo wtargnięcia pieszego, szczególnie małych dzieci pod jadący samochód.

Widoczną niekonsekwencją jest natomiast usytuowanie pasa rowerowego po drugiej stronie ciągu pieszo-rowerowego na nowym odcinku ul. Poniatowskiego (od ul. Harcerskiej do ul. Zamojskiej). Brakuje też oznaczeń poziomych na ul. Harcerskiej. Pas rowerowy dwukierunkowy w jezdni przy ul. Poniatowskiego posiada tylko 1,5 m szerokości.

 

zdj. Skrzyżowanie ul. Harcerskiej z ul. Poniatowskiego
zdj. Skrzyżowanie ul. Harcerskiej z ul. Poniatowskiego.

Następną w kolejności ulicą poruszając się w kierunku południowym jest ul. Leśna. Tutaj ciąg pieszo-rowerowy kończy się, a następnie rozpoczyna po jej drugiej stronie. Brakuje przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów. 
Co w tej sytuacji mają począć piesi i rowerzyści którzy chcą poruszać się dalej? Jak widać na zdjęciu, ludzie jakoś sobie radzą, choć według przepisów kodeksu ruchu drogowego jest to łamanie prawa. Brak oznakowania na ul. Leśnej stwarza sytuacje kolizyjne i nie zapewnia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego.

zdj. Skrzyżowanie ul. Leśnej z ul. Poniatowskiego
zdj. Skrzyżowanie ul. Leśnej z ul. Poniatowskiego. 

Kolejną ulicą jest ul. 11-go Listopada. W przeciwieństwie do ulic Harcerskiej i Leśnej posiada ona oznaczone przejście dla pieszych i osobny przejazd dla rowerów. Jednak oznaczenia te nie przystają w żaden sposób do rzeczywistości. Po śladach kół rowerów na zdjęciu widać, że rowerzyści przeprawiają się przez pasy dla pieszych a nie oznaczonym pasem rowerowym.

zdj. Skrzyżowanie ul. 11-go Listopada z ul. Poniatowskiego.
zdj. Skrzyżowanie ul. 11-go Listopada z ul. Poniatowskiego.

Poruszając się dalej w kierunku ul. Kochanowskiego widzimy, że tutaj również dawny pas rowerowy został zamieniony z pasem dla pieszych. Pas rowerowy (dwukierunkowy) posiada w tym miejscu zaledwie 1,5 m szerokości. Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej mówią o szerokości co najmniej 2 metrów dla drogi rowerowej dwukierunkowej. Praktycznie jest więc niemożliwe wyminięcie się dwóch rowerzystów jadących w przeciwnych kierunkach tym nowym pasem rowerowym. Zagrożone więc jest bezpieczeństwo rowerzystów, jak i pieszych, ze względu na konieczność wjeżdżania rowerzystów na pas pieszy w trakcie wymijania.

zdj. Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Kochanowskiego i ul. 11-go Listopada.
zdj. Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Kochanowskiego i ul. 11-go Listopada.

Poruszając się dalej w kierunku ul. Cichej widzimy, że na ul. Harcerskiej dawny przejazd rowerowy został w całości zastąpiony pasami dla pieszych, natomiast na ul. Cegielnianej i ul. Partyzantów pozostały dawne oznaczenia.

zdj. Przejazd przez ul. Kochanowskiego.
zdj. Przejazd przez ul. Kochanowskiego.
zdj. Przejazd przez ul. Cegielnianą
zdj. Przejazd przez ul. Cegielnianą.

Wycieczka nasza kończy się na ul. Cichej, gdzie kończy się lub zaczyna, gdy poruszamy się w przeciwnym kierunku opisywany przez nas ciąg pieszo-rowerowy. 

zdj. Przejazd przez ul. Partyzantów.
zdj. Przejazd przez ul. Partyzantów.
zdj. Początek ciągu pieszo-rowerowego od ul. Cichej.
zdj. Początek ciągu pieszo-rowerowego od ul. Cichej.

Naszym zdaniem dokonana zmiana organizacji ruchu w ciągu pieszo-rowerowym jest szczególnie nietrafiona na odcinku od ul. 11-go Listopada do ul. Cichej. Pas rowerowy dwukierunkowy jest na tym odcinku zbyt wąski - ledwie 1,5 m szerokości i stwarza niebezpieczeństwo kolizji. Dokonana zamiana pasów ruchu stoi również w sprzeczności z usytuowaniem pasów ruchu na nowym odcinku ul. Poniatowskiego (ul. Zamojska – ul. Harcerska). Rozbieżność tą obrazują poniższe zdjęcia.

 

zdj. Pasy ruchu ul. Zamojska – ul. Harcerska
zdj. Pasy ruchu ul. Zamojska – ul. Harcerska
zdj. Pasy ruchu ul. 11 Listopada – ul. Cicha
zdj. Pasy ruchu ul. 11 Listopada – ul. Cicha

Podsumowanie

Należy stwierdzić, że konieczne jest przyjęcie jednolitych Standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej w Biłgoraju celem uniknięcia tego typu uchybień przy budowie i oznaczeniach następnych dróg rowerowych. Należałoby również opracować długofalową Strategię rowerową dla całego miasta określającą docelowy układ tras rowerowych w Biłgoraju i zapewniającą spójność tych rozwiązań komunikacyjnych.

Jako inicjatywa środowisk rowerowych postulujemy także o powołanie przy Urzędzie Miasta stałego zespołu opiniującego celem uzgodnień zamierzeń komunikacyjnych miasta ze środowiskiem rowerzystów.

Przyjęcie tych rozwiązań przyczyniłoby się do polepszenia warunków poruszania się rowerzystów w mieście i zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.

Galeria wpisu

« powrót

dołącz do inicjatywy!

zgłoś problem lub sugestię

prosimy mieszkańców
o zgłaszanie problemów
i sugestii związanych
z komunikacją rowerową
wypełnij formularz

inicjatywę wspierają!

patronat medialny© 2019 Net Partners