nasz cel

uczynić Biłgoraj przyjaznym dla rowerzystów poprzez:

 • poprawę warunków poruszania się na rowerze w mieście
 • zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów jako uczestników ruchu drogowego
 • popularyzację roweru jako wygodnego i przyjaznego dla środowiska środka transportu

Aktualności

« powrót

2013-07-16

V Rowerowy Rajd „Szlakiem Zaborszczyzny”

Termin rajdu – 21 lipca 2013 roku (niedziela)

Zapisy na rajd prowadzi Punkt  Informacji Kulturalnej iTurystycznej w Biłgoraju, ul. Kościuszki 41/43. tel./fax.084  688 00 00, e-mail. poitbilgoraj@interia.pl, Informacja o rajdzie na stronach : www.bilgorajska.pl,  www.bilgoraj.com.pl

Organizatorzy:

 • Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Dolina” w Lipinach Dolnych
 • Urząd Gminy w Potoku Górnym

Współorganizatorzy:

 • PTTK O/Biłgoraj

·         Urząd Gminy w Biszczy

·         Urząd Gminy w Krzeszowie

·         Gminny Ośrodek Kultury w Księżpolu

Patronat medialny: „Nowa Gazeta Biłgorajska”, portal internetowy: www.bilgoraj.com.pl, portal internetowy:  www.bilgorajska.pl

 

ZAPISY I INFORMACJA O RAJDZIE:

Zapisy na rajd prowadzi Punkt  Informacji Kulturalnej iTurystycznej w Biłgoraju, ul. Kościuszki 41/43. tel./fax.084  688 00 00, e-mail. poitbilgoraj@interia.pl

Informacja o rajdzie na stronach : www.bilgorajska.pl,  www.bilgoraj.com.pl

 

PROGRAM I REGULAMIN

 Rowerowego Rajdu „Szlakiem Zaborszczyzny”

 

CELE RAJDU:
 • promocja gmin: Potok Górny, Biszcza, Krzeszów
 • promocja szlaku rowerowego Zaborszczyzny
·         poznanie i popularyzacja walorów przyrodniczych i kulturowych swojej „Małej Ojczyzny”
 • propagowanie zdrowego trybu życia i aktywnej formy wypoczynku - uczestnictwo
  w imprezie w gronie: rodziny, znajomych, przyjaciół.
·         integracja społeczności lokalnych, turystów, stowarzyszeń, instytucji samorządowych i przedsiębiorców organizujących i wspierających turystykę

 

PRZEBIEG TRASY RAJDU

   9:00 -  zbiórka uczestników rajdu  w Biłgoraju, ul  Spokojna – początek szlaku rowerowego im. Józefa Złotkiewicza

         wyjazd na trasę:  Biłgoraj – Dereźnia – Stary Majdan – Zanie – Księżpol – Biszcza – Potok Górny / ok. 35 km/

10:30   - „niespodzianka” w  Księżpolu

11.30 – spotkanie z grupą rowerową z Biszczy  przy Urzędzie Gminy w Biszczy

12:30 –  przyjazd do Potoka Górnego posiłek regionalny przygotowany przez Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Dolina” w Lipinach Dolnych

13.00 – 15.00, udział w Letnim Pikniku Rodzinnym i konkursach sprawnościowych

      15.00 –  zakończenie rajdu , powrót do miejsc zamieszkania we własnym zakresie.

 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE DLA UCZESTNIKÓW RAJDU.

 Warunki uczestnictwa:

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapoznanie się z regulaminem rajdu oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa rajdu.
 2. W rajdzie mogą uczestniczyć osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w nim.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie pod opieką rodziców, opiekunów prawnych  lub osoby dorosłej( za pisemna zgodą rodzica , bądź opiekuna prawnego), którzy biorą na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
 4. Trasy rajdu prowadzone są przy nieograniczonym ruchu drogowym.
 5. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poruszania się prawą stroną drogi w odległości 30 – 50 cm od jej krawędzi.
 6. W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich możliwości oraz sytuacji na drodze,a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania.
 7. Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów.
 8. Każdą zmianę kierunku jazdy należy sygnalizować ruchem reki, zwłaszcza podczas przejazdu przez skrzyżowanie.
 9. W trakcie postoju nie wolno tarasować drogi.
 10. Jadąc w kolumnie – „gęsiego”, jeden za drugim – należy zachować minimum 3-5 m. odległości między rowerami, a przy zjazdach od 15 do 30 m.
 11. Odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż 200 m.
 12. Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower wyposażony zgodnie
  z przepisami o ruchu drogowym.( między innym wyposażony w hamulec, dzwonek, szkło odblaskowe z tyłu).
 13. Wszystkim uczestnikom rajdu zalecamy kaski ochronne.
 14. W trakcie rajdu zabrania się spożywania napojów alkoholowych i używania środków odurzających.
 15. Uczestnicy rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność prawną i materialną.
 16. Formalnym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest opłacenie tzw. wpisowego oraz zapisanie się na listę uczestników do dnia 18.07.2013 r. Zapisanie się na listę uczestników rajdu jest warunkiem objęcia uczestnika rajdu ochroną ubezpieczeniową, jak również stanowi potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem rajdu i zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień. W przypadku rezygnacji z udziału w rajdzie po dn.18.07.2013r. wpisowe nie będzie zwracane.
 17.  Zgłoszenia udziału w rajdzie należy składać w Punkcie Informacji Kulturalnej i Turystycznej w Biłgoraju, ul. Kościuszki 41/43, tel./fax 84 688 00 00, e-mail: poitbilgoraj@interia.pl
 18. Opłata za rajd (tzw. wpisowe) wynosi 10,00 zł. Liczba uczestników rajdu jest ograniczona i o możliwości wzięcia udziału w nim decydować będzie kolejność zgłoszeń.
 19. Rajd prowadzą osoby wyznaczone przez organizatorów. Uczestnicy rajdu zobowiązani są przestrzegać regulaminu rajdu i poleceń prowadzących rajd.
 20. Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu lub oddalenie się bez zgody i wiedzy prowadzącego trasę powodują bezwzględne wykluczenie z rajdu.

 

      VI. Postanowienia końcowe.

 

1.    Dane osobowe uczestników podlegają ochronie przez ustawę o ochronie danych osobowych. Organizator gromadzi dane osobowe uczestników tylko dla celów rajdu i nie udostępnia ich osobom trzecim. Uczestnik rajdu zgłaszając się zgadza się na wykorzystanie jego danych osobowych do celów rajdu.

2.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.

3.    Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

4.    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanych tras oraz do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu.

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w rajdzie

 

          Organizatorzy

 

Pliki do pobrania
Tytuł Zobacz/pobierz
Zaproszenie na rajd Zobacz/pobierz (175 kB)

« powrót

dołącz do inicjatywy!

zgłoś problem lub sugestię

prosimy mieszkańców
o zgłaszanie problemów
i sugestii związanych
z komunikacją rowerową
wypełnij formularz

inicjatywę wspierają!

patronat medialny© 2019 Net Partners