nasz cel

uczynić Biłgoraj przyjaznym dla rowerzystów poprzez:

 • poprawę warunków poruszania się na rowerze w mieście
 • zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów jako uczestników ruchu drogowego
 • popularyzację roweru jako wygodnego i przyjaznego dla środowiska środka transportu

Masa Krytyczna

Czym jest Biłgorajska Masa Krytyczna?

Biłgorajska Masa Krytyczna to comiesięczny przejazd rowerzystów przez miasto. Startuje w każdy ostatni piątek miesiąca o godz. 18:00 z placu pod Urzędem Miasta.
Trasa Masy zmienia się co miesiąc. Jest to zazwyczaj kilka kilometrów pokonywanych w spokojnym tempie, takim, żeby każdy chętny mógł nadążyć (zazwyczaj ok 10-15 km/h). Przejazd trwa około 1 godziny i kończy się pod Urzędem Miasta.

Cele Masy:
 1. Zwrócenie uwagi na obecność rowerzystów w mieście.
 2. Propagowanie roweru jako środka transportu i aktywnego wypoczynku.
 3. Przypomnienie władzom o konieczności budowy infrastruktury rowerowej.
 4. Integracja biłgorajskiego środowiska rowerowego.

Organizatorem Masy Krytycznej w Biłgoraju jest inicjatywa Biłgoraj Przyjazny Rowerzystom przy współpracy Biłgorajskiego Stowarzyszenia Kolarzy i Stowarzyszenia Przyjaciół Roztocza ”Jastrzębia Zdebrz”.

Masa Krytyczna to nieformalny ruch społeczny, polegający na organizowaniu spotkań maksymalnie licznej grupy rowerzystów i ich wspólnym przejeździe przez miasto. Spotkania te odbywają się pod hasłem "My nie blokujemy ruchu, my jesteśmy ruchem" i mają na celu zwrócenie uwagi władz i ogółu społeczeństwa na zwykle ignorowanych rowerzystów.

Masa Krytyczna została zapoczątkowana w 1992 roku w San Francisco. Idea ta została przeniesiona następnie do innych miast w USA, a następnie do Europy, Australii i kilku miast w Azji. Obecnie Masa Krytyczna odbywa się w kilkuset miastach na całym świecie. W Polsce największe Masy odbywają się między innymi w Warszawie, Gdańsku, Łodzi, Zagłębiu Dąbrowskim. Najbliższe nam Masy odbywają się w Lublinie, Rzeszowie i Przemyślu.

Liczymy na to, że organizacja Masy Krytycznej przyczyni się do wypromowania Biłgoraja, jako miasta przyjaznego rowerzystom!

Regulamin Biłgorajskiej Masy Krytycznej

Regulamin zgromadzenia publicznego i przejazdu pojazdów napędzanych siłą ludzkich mięśni – Biłgorajskiej Masy Krytycznej. Regulamin określa zasady zgromadzenia, warunki przejazdu oraz sposoby zachowania się uczestników.

 1. W przejeździe ulicami miasta biorą udział rowery i inne pojazdy napędzane siłą ludzkich mięśni.
 2. Przejazd odbywa się z prędkością 10-15 km/h.
 3. Uczestnicy jadą wyłącznie po oficjalnie wytyczonej trasie.
 4. Nie wolno wyprzedzać osób prowadzących oraz nie wolno jechać za osobami zamykającymi.
 5. Podczas jazdy należy zachować szczególną ostrożność dbając o bezpieczeństwo innych uczestników.
 6. W warunkach ograniczonej widoczności należy posiadać włączone oświetlenie.
 7. Osoby biorące udział w przejeździe obowiązane są do zachowywania się w sposób nie zagrażający innym uczestnikom przejazdu.
 8. Przejazdy są zabezpieczane przez służbę porządkową organizatora w odblaskowych kamizelkach.
 9. Osobom biorącym udział w zgromadzeniu i przejeździe zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i tym podobnych.
 10. Zabrania się udziału w zgromadzeniu i przejeździe osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych.
 11. Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora.
 12. Uczestnicy przejazdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i ścisłego wykonywania poleceń organizatora, policji, służb porządkowych i ratowniczych.
 13. Każdy uczestnik przejazdu musi posiadać sprawny pojazd wyposażony zgodnie z przepisami Prawa o Ruchu Drogowym.
 14. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w przejeździe wyłącznie będąc pod opieką prawnych opiekunów i na ich wyłączną odpowiedzialność.
 15. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją przejazdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki losowe, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed w trakcie lub po przejeździe.
 16. Każdy uczestnik bierze udział w przejeździe na własną odpowiedzialność, deklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy.
 17. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody.
 18. Uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z przejazdem.
 19. Uczestnicy przyjmują do wiadomości że w razie wypadku nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.
 20. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami przejazdu mogą być wykorzystane przez organizatorów.
 21. Z regulaminem przejazdu uczestnicy zapoznają się poprzez stronę internetową www.BilgorajPrzyjaznyRowerzystom.pl. Regulamin dostępny jest także podczas zbiórki przed rozpoczęciem przejazdu u osób organizujących przejazd.
 22. Uczestnicząc w przejeździe akceptuje się warunki niniejszego regulaminu.
 23. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie.
 24. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

dołącz do inicjatywy!

zgłoś problem lub sugestię

prosimy mieszkańców
o zgłaszanie problemów
i sugestii związanych
z komunikacją rowerową
wypełnij formularz

inicjatywę wspierają!

patronat medialny© 2019 Net Partners