nasz cel

uczynić Biłgoraj przyjaznym dla rowerzystów poprzez:

 • poprawę warunków poruszania się na rowerze w mieście
 • zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów jako uczestników ruchu drogowego
 • popularyzację roweru jako wygodnego i przyjaznego dla środowiska środka transportu

O inicjatywie

Pomysł

Idea powołania inicjatywy ”Biłgoraj Przyjazny Rowerzystom” narodziła się wśród osób związanych ze środowiskiem rowerowym Biłgoraja, skupionym wokół Biłgorajskiego Stowarzyszenia Kolarzy, Stowarzyszenia Przyjaciół Roztocza "Jastrzębia Zdebrz" i szeregu osób biorących czynny udział w rajdach rowerowych organizowanych w naszym mieście.
Inicjatywa stawia sobie za cel dążenie do poprawy warunków poruszania się po naszym mieście na rowerze oraz uczynienie z roweru bezpiecznego i powszechnie wybieranego przez mieszkańców środka transportu.

Przedstawienie problemu

Badania statystyczne pokazują, iż rower staje się coraz bardziej popularnym środkiem transportu. Przemawiają za tym przede wszystkim względy zdrowotne, ekonomiczne oraz ekologiczne. Dynamiczny wzrost liczby rowerów i rowerzystów zauważyć można również w naszym mieście.

Z tym pozytywnym trendem wiąże się jednak bardzo dotkliwie odczuwany przez mieszkańców Biłgoraja problem komunikacyjny tj. brak dróg rowerowych oraz kompleksowych tras pozwalających na bezpieczne poruszanie się rowerem po całym mieście. Aktualnie oznakowane drogi rowerowe występują tylko przy ul. Zamojskiej i ul. Poniatowskiego. W sposób szczególny brakuje natomiast trasy rowerowej umożliwiającej przemieszczanie się od ul. Zamojskiej przez ul. Kościuszki do ul. Krzeszowskiej. Jest to podstawowy ciąg komunikacyjny miasta ze względu na usytuowanie kluczowych instytucji publicznych i największych firm (m.in. Urząd Miasta, ZUS, Starostwo Powiatowe, BCK, Szpital Powiatowy, Black Red White S.A., Mewa S.A., Mostostal-Met sp. z o.o., Model Opakowania sp. z o.o., Pol-Skone sp. z o.o). Biłgoraj nie posiada również dróg rowerowych łączących poszczególne osiedla z centralnymi punktami miasta i ważnymi obiektami jak np. OSiR czy zalew na Bojarach.

Problemy z bezpieczną komunikacją rowerową w mieście odczuwalne są zwłaszcza przez osoby starsze, rodziców z małymi dziećmi i same dzieci. Główna ulica czyli ul. Kościuszki, jak również łączące się z nią ulice osiedlowe są drogami o bardzo dużym natężeniu ruchu samochodowego i wielu rowerzystów poruszających się po nich obawia się o własne  bezpieczeństwo. Jazda chodnikiem jest z kolei zagrożona kolizjami z osobami pieszymi, a w godzinach tzw. szczytów (7.00 – 8.00, 14.00 – 16.00) wręcz niemożliwa. W związku z powyższym znaczna liczba osób powstrzymuje się od przemieszczania się po mieście rowerem, a ci którzy mimo zagrożeń z niego korzystają, poruszają się w sposób bardzo nieuporządkowany - część ulicą, pozostali prawym lub lewym chodnikiem.

Warto także podkreślić, iż miasto posiada słabo rozwiniętą sieć komunikacji miejskiej  i najczęściej wybieranym środkiem transportu jest samochód. To dodatkowo przekłada się na „korkowanie się” miasta, wzrost liczby kolizji i wypadków oraz zanieczyszczenie powietrza.      

Postulaty

 1. Budowa tras rowerowych w mieście
  usprawniających komunikację rowerową i poprawiających bezpieczeństwo rowerzystów;
 2. Ustawienie stojaków rowerowych
  w parkach, przed obiektami użyteczności publicznej, na placu targowym, pod kinem etc.;
 3. Opracowanie "Standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej"
  obowiązujących w przypadku wszystkich inwestycji i remontów drogowych na terenie miasta;
 4. Opracowanie "Strategii rowerowej Biłgoraja"
  między innymi opracowanie docelowej mapy ścieżek rowerowych w mieście;
 5. Wprowadzenie "Polityki rowerowej Biłgoraja"
  opisującej sposoby osiągania i monitorowania celów strategii rowerowej;
 6. Powołanie zespołu opiniującego zamierzenia komunikacyjne
  celem uzgodnień zamierzeń komunikacyjnych miasta ze środowiskiem rowerzystów.

Działania

Inicjatywa ma na celu wywieranie wpływu na decydentów miasta (Burmistrz, Rada Miasta) celem opracowania kompleksowych rozwiązań dla systemu rowerowego w mieście. Chcemy przedstawić problemy z jakimi spotykają się rowerzyści w naszym mieście i uzmysłowić decydentom potrzebę zajęcia się tą problematyką.

Chcemy również wywołać szerszą dyskusję na tematy rowerowe korzystając z powyższej strony internetowej, profilu inicjatywy na Facebooku oraz korzystając z łam lokalnej prasy i portali internetowych.

Korzyści

Uważamy, że poprawa warunków poruszania się rowerzystów w mieście przyczyni się do zwiększenia ich bezpieczeństwa, spowoduje częstsze wybieranie roweru podczas drogi do pracy, szkoły, w celu załatwienia spraw urzędowych, czy też w celach rekreacyjnych, a tym samym przyczyni się do zwiększenia komfortu mieszkańców i postrzegania miasta jako miejsca przyjaznego do życia. Jednocześnie wybór roweru jako środka transportu przez szerszą rzeszę użytkowników spowoduje zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego w centrum.

Doświadczenia wielu miast pokazały, iż budowa infrastruktury rowerowej w znacznym stopniu poprawiła jakość, czas i bezpieczeństwo poruszania się po ulicach. Biłgoraj zyska wizerunek miasta nowoczesnego, dbającego o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców oraz szanującego aspekty ekologiczne. Jest to bardzo ważne także z uwagi na fakt położenia – miasto zlokalizowane w samym sercu kompleksu leśnego Puszczy Solskiej powinno być postrzegane jako ekologiczne i przodować w rozwiązaniach prośrodowiskowych.

dołącz do inicjatywy!

zgłoś problem lub sugestię

prosimy mieszkańców
o zgłaszanie problemów
i sugestii związanych
z komunikacją rowerową
wypełnij formularz

inicjatywę wspierają!

patronat medialny© 2019 Net Partners